Volební program

Volební program

CO PODPORUJI

 • Nízké daně
 • cesta ke zvýšení státních příjmů a rozhýbání ekonomiky
 • více prostředků pro budoucí zajištění životní úrovně jednotlivců
 • více prostředků pro investice do rozvoje podniků
 • více prostředků pro tvorbu nových pracovních míst
 • Omezování byrokracie
 • zjednodušování úředních postupů
 • využívání výpočetní techniky
 • redukce státních úřadů a ministerstev
 • Snižování zadluženosti státu
 • revize sociální politiky, musí jít o pomoc potřebným a ne o mrhání
 • reforma financování zdravotnictví, školství
 • reforma důchodového systému
 • Boj s korupcí
 • zprůhlednění pravidel
 • maximální otevřenost výběrových řízení a ostatních rozhodovacích procesů
 • omezení subjektivních prvků v rozhodování
 • Větší prostředky pro rozvoj obcí
 • změna systému financování obcí – posílení přímých podílů na daních
 • úprava koeficientů, které znevýhodňují malé obce
 • úspory na ústřední úrovni promítnout přímo do rozpočtů obcí
 • omezit přerozdělování
 • Snesitelné podmínky pro živnostníky a podnikatele
 • jednoduchý daňový systém
 • únosná úroveň odvodů
 • žádná minimální daň
 • stejné podmínky pro domácí i zahraniční firmy
 • ne pobídkám, ano nízké daňové zátěž
 • Změna ústavy
 • přímá volba prezidenta
 • většinový volební systém do Poslanecké sněmovny
 • zesílené veto prezidenta
 • seriózní debata o úloze, velikosti a způsobu sestavení Senátu

PROGRAMOVÉ TEZE

Prostor podnikavým a poctivým
ÚLOHOU POLITIKY JE VYTVÁŘET PODMÍNKY PRO ÚSPĚCH JEDNOTLIVCŮ

Stát musí dávat maximální prostor podnikavým a aktivním jedincům, aby plně uplatnili své schopnosti v obchodu, vědě, službách či výrobě a mohli uspět v domácí i zahraniční konkurenci.

Musí nastavit jednoduché a jasné zákonné podmínky tak, aby bylo možné rychle a účinně postihnout ty, kteří otevřeného prostoru pro svobodné podnikání zneužívají.
Vláda sociální demokracie enormně zatížila podnikatelský sektor daněmi a odvody a systémem pobídek zvýhodňuje zahraniční firmy proti domácím.

Vyhnala desítky tisíc lidí ze samostatné výdělečné činnosti.
Sociální demokracie se chová, jako by bylo třeba aktivní a samostatné osoby trestat a zvláštním desátkem zdaňovat jejich nezávislost na státu a „dobrodiní“ jeho dávek.
Schopnost každého jedince postarat se o sebe sám přitom uvolňuje státu prostředky, které může využít k péči o slabé a hendikepované.

ÚSPĚCH KAŽDÉHO JEDNOTLIVCE PŘINÁŠÍ PROSPĚCH I PRO JEHO OKOLÍ

Jistoty pracovitým
SOCIÁLNÍ POLITIKA STÁTU NESMÍ VÉST KE ZNEUŽÍVÁNÍ

Musí vést lidi ke zodpovědnosti, nikoli odevzdanosti a závislosti. Stále musí být výhodnější pracovat než být na podpoře.
Zdanění příjmů zaměstnanců, sociální a zdravotní pojištění musí být nastaveny tak, aby umožňovaly každému samostatně rozhodovat o své budoucnosti.
Nízké daně a co nejširší prostor pro osobní rozhodování o způsobu a míře vlastního zabezpečení, to je cesta k sociálním jistotám zaměstnanců na úrovni vyspělých evropských států.

Stát musí dbát o to, aby vysoká cena práce nevedla k rušení pracovních míst, musí vyvážit záruky zaměstnanců a povinnosti zaměstnavatelů tak, aby se firmy nebály zřizovat pracovní místa. Politika zaměstnanosti současné vlády plodí ještě větší nezaměstnanost.
Průběžné financování důchodů a neúsporný systém financování zdravotnictví hrozí ve svém výsledku neodvratitelnou chudobou v čase nemoci či staroby.

KONEC ZADLUŽOVÁNÍ – ŽIVOT NA DLUH JE NEJLEPŠÍ CESTA K BÍDĚ

Pomoc potřebným
STÁT MUSÍ GARANTOVAT ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ JISTOTY SLABÝM A NEMOCNÝM
Aby mohl účinně pomoci tam, kde si lidé sami pomoci nemohou, musí být šetrný v jiných oblastech.
Jistě je třeba hledat administrativně jednoduché a pro potřebné občany důstojné mechanismy, jakými se mohou dobrat sociální pomoci, je však zcela nepřípustné zavádět jakékoli formy plošných dávek.
Prostředky státní podpory pocházejí z kapes všech občanů a není myslitelné, aby se chudí skládali na méně chudé, nebo dokonce bohaté, taková „solidarita“ je zcela asociální.
Stát by měl podporovat především ty formy sociální a zdravotní péče, které jsou zajišťovány rodinou nebo nestátními organizacemi (ty dokáží být vždy levnější než stát), protože nejen rozsah, ale především kvalita a lidskost sociální a zdravotní péče jsou znaky vyspělé společnosti.

ÚROVEŇ SPOLEČNOSTI SE PROJEVUJE TÍM, JAK SE DOKÁŽE POSTARAT O SLABÉ A NEMOCNÉ

Pro zlepšení postavení obcí
VÍCE PENĚZ TAM, KDE SE TVOŘÍ NÁŠ DOMOV
Financování krajů bylo zajištěno na úkor obcí. Ty teď nejsou schopny systematicky plánovat svůj rozvoj. Rozpočtová pravidla obcí navíc neberou ohled na stav jejich vybavenosti.
Byrokracie narůstá, se vznikem krajů nedošlo k úsporám na ministerstvech a zejména malé obce zoufale zápolí s financováním svého rozvoje.
Je třeba posílit přímé zdroje obcí a omezit dotační politiku, která jen deformuje přirozené a průhledné prostředí a je nepředvídatelná.
Státní správa a krajská samospráva musí být servisem a odbornou podporou starostů, ne jejich poručníkem.
STAROSTOVÉ NEJSOU ZAMĚSTNANCI STÁTU, ALE PRACUJÍ PŘEDEVŠÍM PRO OBČANY SVÝCH OBCÍ

Ať se Vám Senát líbí, nebo ne, záleží na tom, kdo tam je

POLITICKÉ KREDO

Svou misi v řadách ODS vidím především v posílení důvěryhodnosti a důslednosti jednání ODS a jejího působení na veřejnost. Z mých vystoupení na kongresech je patrné, že se snažím, aby strana neztrácela svůj dlouhodobý cíl, dokončení transformace české společnosti a dokončení novodobého „budování státu“, jakožto moderní, otevřené, prosperující a poctivé společnosti. Jedině konzistentním jednáním a jasným preferováním veřejného zájmu nad krátkodobými a úzce stranickými cíli, může ODS získat zpět důvěru veřejnosti a její podporu pro dokončení nezbytných reforem.
Po sociálně demokratických vládách stojí před ODS obrovský úkol vrátit ekonomice potenciál pro dynamický rozvoj, státní správě efektivnost a úspornost a občanům důvěru v politické vedení země a zájem na rozhodování o její budoucnosti. Ve svém vystoupení na kongresu v Luhačovicích v roce 2003 jsem tento proces nazval s nadsázkou „saténovou revolucí“. Půjde v něm o skutečný zvrat vývoje v naší zemi zpět od státního dirigismu k svobodnému občanství, od přerozdělování a zaopatřovaní k podpoře individuální odpovědnosti, od poručnictví státní správy zpět ke svéprávné samosprávě a svobodnému rozvoji obcí.
To je úkol, na kterém se chci aktivně podílet.